Febriana, Era Nandya, University of Jember, Indonesia