Penyaringan Plagiarisme

Penyaringan plagiarisme menggunaka Turnitin dengan tingkat kesamaan maksimum senilai 20%.

 

Screening plagiarsm by using Turnitin with maximum similarity score 20%.