Himawan, R. 2021 May 21. PENGEMBANGAN RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI PADA MODEL CTL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19. FKIP e-PROCEEDING. [Online] :