Lesbianto, L. 2021 May 4. KESANTUNAN BERBAHASA GURU DAN SISWA PADA TEKS CERPEN PADA MASA PEMBELAJARAN DARING DI SMP 5 MALANG. FKIP e-PROCEEDING. [Online] :