Pratiwi, R., Barid, I., & Indahyani, D. (2022). Viskositas dan Porositas Bahan Cetak Alginat dari Alga Merah Kappaphycus alvarezii. STOMATOGNATIC - Jurnal Kedokteran Gigi, 19(2), 128-132. doi:10.19184/stoma.v19i2.34743