Choir, A. (2021). PATRIOTISME TOKOH DEWI AYU DALAM NOVEL CANTIK ITU LUKA KARYA EKA KURNIAWAN. SEMIOTIKA: Jurnal Ilmu Sastra Dan Linguistik, 22(1), 11-23. doi:10.19184/semiotika.v22i1.20338