Zau Beu, M., & Kusuma, I. (2017). INVESTIGASI NUMERIK VIV (VORTEX INDUCED VIBRATION) PADA DIAMETER KABEL HYDROPHONE 0.04 M SISTEM AKUSTIK BAWAH AIR. ROTOR, 10(2), 47-53. doi:10.19184/rotor.v10i2.6387