Amaliyanah, M., Nurshiami, S., & Triyani, T. (2022). Spektrum Laplace pada graf kincir angin berarah (Q_k^3). Majalah Ilmiah Matematika Dan Statistika, 22(2), 131-144. doi:10.19184/mims.v22i2.31128