BUCHORI, D., SAHARI, B., & SUNARTO, D. 2012 Dec 5. Dinamika Populasi Kompleks Parasitoid Telur Helicoverpa armigera (Hubner) Pada Ekosistem Kapas Monokultur dan Kapas Tumpangsari dengan Jagung. Jurnal Pengendalian Hayati. [Online] 1:2