BUCHORI, D., SAHARI, B., & SUNARTO, D. (2012). Dinamika Populasi Kompleks Parasitoid Telur Helicoverpa armigera (Hubner) Pada Ekosistem Kapas Monokultur dan Kapas Tumpangsari dengan Jagung. Jurnal Pengendalian Hayati, 1(2), 78-82. Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPH/article/view/27