Hikmah, Z., & Purnomo, H. (2020). Uji Alat Augmentasi dan Konservasi Parasitoid Telur Kepik Hijau (Nezara viridula L.) pada Tanaman Kedelai (Glycine max L.). Jurnal Pengendalian Hayati, 3(1), 1-5. doi:10.19184/jph.v3i1.17145