Saputro, R., Sukidin, S., & Ani, H. (2017). Manajemen Ekstrakurikuler Non-Akademik Siswa di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Jurnal Edukasi, 4(3), 49-53. doi:10.19184/jukasi.v4i3.6302